انجمن صنفی مترجمان استان مازندران، نهادی معتبر و قانونی تحت مجوز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. هدف از تشکیل انجمن حمایت‌های صنفی، آموزش و رفاه مترجمان استان می‌باشد. به این منظور، هیئت مدیره اقدام به رایزنی و تعامل با اساتید و دانشگاه‌های استان کر ...

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

"ما بر آنیم با توجه به رویکرد تفکر راهبردی و احقاق حقوق مترجمان، استفاه بهینه از ظرفیت های موجود در استان و اشاعه فرهنگ درست ترجمه گام برداشته و شرایط محقق شدن چشم انداز سه ساله ی اولین هیئت انجمن را فراهم آوریم". چهارمین نشست هیئت مدیره #انجمن_مترجمان_ ...