چشم‌اندازها و اهداف انجمن

چشم انداز، اهداف و برنامه های راهبردی انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

تاریخچه
انجمن صنفی مترجمان استان مازندران به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی به منظور ارائه هر چه بهتر و مطلوب تر خدمات در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق وجذب افراد اعم از حقیقی و حقوقی برای ایجاد تشکلی جهت سازماندهی و یکپارچه شدن مترجمان استان در ابعاد مختلف این حرفه تشکیل شد و در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در تاریخ 6/4/1397 و به شماره … ثبت گردید.
خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به مترجمان و دست اندر کاران حوزه ترجمه در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد. در راستای این ماموریت، توجه به مسایل صنفی اعضای انجمن اصل محوری فعالیت ها به حساب می آید.

ارزش ها:

تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف تشکیلات، ارزش های زیر سرلوحه عمل قرار گیرند:
1- گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش ترجمه در تمام سطوح کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی
2- همكاري با دستگاه هاي اجرايي استان، حوزه های آموزشي و پژوهشي با هدف تسهیل و هم افزایی
3- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توليد دانش در زمینه ترجمه در داخل کشور
4- رعایت اخلاق حرفه ای و انساني
5- صداقت؛
6- حرفه ای گری؛
7- اتحاد صنفی؛

چشم انداز:
1- تبدیل شدن به مهمترین و معتبرترین نهاد صنفی در حوزه ترجمه استان به منظور حمایت و صیانت از حقوق اعضاء و ایجاد یکپارچگی و انسجام بین آنها
2- ایفای نقش محوری و موثر در آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه ترجمه در سطح منطقه
3- فراگیر کردن انجمن به صورت یک نهاد حرفه ای در پیوند با سازمان های مشابه داخلی و بین المللی، به عنوان یک مرجع مادر صنفی در استان، که ارزش های فنی و صنفی ترجمه را تعریف کرده و در توسعه و ارتفائ کیفیت آن دارای نقش کلیدی باشد.

اهداف:
1- تبديل شدن به كانون منطقه ای آموزش و تحقیقات در زمینه ترجمه
2- مرتفع ساختن نيازهاي آموزشی– تحقیقاتی جامعه در زمینه ترجمه و توسعه تحقيقات در زمينه ترجمه به منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين
3- همکاری با سایر انجمن های علمی و مراکز پژوهشی مرتبط با ترجمه داخل و خارج از کشور
4- ساماندهی تشکيلات و فرآيندها

بیانیه ماموریت:
“انجمن صنفی مترجمان استان مازندران” سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، مدیریتی، تجربی و مالی اعضاء خود، به کارگیری ظرفیت های قانونی کشور و ایجاد تعامل و انسجام حداکثری بین اعضاء و نهادهای حاکمیتی, حداکثر تلاش خود را در راستای بهبود فضای کسب و کار و اعتلاء و گسترش ترجمه به کار خواهد بست.

ماموریت:
ما، مترجمان به عنوان یکی از ارکان اصلی حوزه ترجمه، ماموریت خود را اعتلای ترجمه از طریق ایجاد انسجام صنفی، تعریف چهارچوب های حرفه ای، توسعه دانش و آموزش، و همکاری فعال با دیگر ارکان حوزه ترجمه تعریف نموده ایم.
مباحث کلیدی برای به انجام رسیدن ماموریت انجمن به صورت شاخص عبارت می باشند از:
– تدوین نطامنامه و قوانین حرفه ای در خصوص قبول مسئولیت صنفی اعضا که در نتیجه آن انجمن توانایی حمایت و پشتیبانی از حقوق اعضا را به دست خواهد آورد.
– توسعه آموزش و تعریف شاخه های اصلی آموزشی
– ساماندهی مترجمان و تعرف مشاغل و و محدوده مسئولیت آنها
– توسعه تعامل با متقاضیان حوزه ترجمه
– تبدیل ترجمه از یک شغل کم درآمد به شغلی با درآمد منطقی از طریق :
الف) جلوگیری از فعالیت تیم های غیر حرفه ای
ب) پایش موضوع عرضه و تقاضا و تعریف راهکارهای مدیریت آن
ج‌) اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص ایجاد درک اصولی از حوزه ترجمه

“شش سیاست راهبردی” انجمن صنفی مترجمان استان مازندران
1- اعتلای جایگاه انجمن نزد مجامع رسمی به منظور مشارکت در فرایند سیاست گذاری
2- تحقق منافع صنفی اعضای انجمن در راستای توسعه کمی و کیفی ترجمه
3- فعال شدن ظرفیت های قانونی مرتبط با اهداف و برنامه های کلان ترجمه
4- افزایش سهم ترجمه از تولید محتوای استان
5- ارتقاء کیفی خدمات و سطح رضایتمندی مشتریان در حوزه ترجمه
6- ارتقاء مهارتی، تخصصی و آموزشی فعالان حوزه ترجمه
وظايف اساسي و عام انجمن صنفي :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويت ها.
3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي، آموزش، توسعه و گسترش فعاليت ها.
4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
5- سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي، شناخت و استقرار روش هاي نوين كنترل كيفيت.
6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و ساير دستگاه ها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به ترجمه.
7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح هاي مربوط به ترجمه و مسائل رفاهي و حقوق قانوني مترجمان به مراجع ذيربط.
8- دريافت وروديه، حق عضويت وكمك هاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركت هاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10- حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
11- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني.
12- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
13- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورت هاي لازم به آنها.
14- ايجاد ارتباط با تشكل ها و سازمان هاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در كشور در چارچوب فعاليت هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
15- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمان هاي كارگری ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.
16- برنامه ریزی و پی گیری درجهت ارتقای سطح مهارت حرفه ای اعضا.
17- آموزش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، ضمن خدمت و دانشگاهی و همچنین تاسیس دانشکده های تخصصی و موسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط قانونی.
18- بررسی و تحقیق درباره مشکلات و نارسایی های اقتصادی، شغلی، مهارتی در جهت افزایش بهره وری و سطح کیفی خدمات فرهنگی و ارایه پیشنهادات اصلاحی علمی و عملی به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط.
19- جمع آوری مستمر آمار و اطلاعات صنفی و تجزیه و تحلیل آن جهت بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت های اعضا.
20- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضا و قبول هدیه، کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی و افراد غیرعضو در چارچوب مقررات قانونی.
21- همکاری درجهت تأسیس، تقویت وگسترش شرکت های تعاونی (مسکن، خدمات و…) در چارچوب وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی برای اعضا با رعایت مقررات مربوط
22- همکاری با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری اعضا و اجرای قانون کار.
23- حمایت از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.
24- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط به آن که به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
25- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارگری ذیربط مشمول قانون کار و انعقاد پیمان های دسته جمعی با کارفرمایان و سازمان های کارفرمایی.
26- پیوستن به نهادها و سازمان های کارگری و یا انجمن‌های صنفی همگن و یا خروج از آن ها، به منظور تشکیل یا عضویت در آنها پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
27- فعالیت مشترک با کانون های انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور و اساسنامه.
28- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
29- همکاری و مشارکت با سازمان های دولتی و غیردولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه ها، شهرداری ها و سایر دستگاه ها جهت برگزاری جشنواره ها، کارگاه های آموزشی، همایش های تخصصی و مانند اینها.
30- ارائه خدمات مشورتی و اجرایی در حوزه تخصصی انجمن به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی.
31- ارائه خدمات حقوقی صنفی و حرفه ای به اعضا.
32- معاضدت و حمایت قضایی در امور صنفی و حرفه ای به اعضا.
33- پذیرش امر داوری اعم از تعیین داور در چارچوب فعالیت انجمن.
34- تلاش در جهت استقلال مالی و حرفه ای و امنیت شغلی اعضا
35- تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه ای مترجمان
36- اطلاع رسانی به اعضا و ارتقای سطح دانش حرفه ای مترجمان از طریق رسانه های مجازی و مکتوب.

فعالیت ها:
مهمترین فعالیت های پیشنهادی انجمن صنفی مترجمان استان مازندران عبارت خواهند بود از:
1- برگزاری همایش های علمی و پژوهشی موردی و ادواری در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی
2- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ترجمه همچون دوره های زیر:
• برگزاری دوره ترجمه حضوری و همزمان
• برگزاری دوره آموزشی ترجمه اسناد و مدارک
• برگزاری دوره آموزشی راه های نگارش رزومه (کارنامک) به زبان فارسی و انگلیسی
• برگزاری دوره آموزشی ترجمه کتبی متون حقوقی، سیاسی، ادبی، خبری و …
• برگزاری دوره آموزشی ترجمه فیلم
• برگزاری دوره آموزشی راه های اشتغال مترجمان در داخل و خارج از کشور

3- تدوین مواد آموزشی در زمینه ترجمه
4- برگزاری تورهای تخصصی و آموزشی در داخل و خارج از کشور برای مترجمان
5- حمایت از فعالیت های کاربردی و خدماتی در زمینه ترجمه
6- حمایت از انجام پژوهش ها در جهت ارتقاء سطح دانش ترجمه
7- برقراری ارتباط با سایر انجمن ها و سازمان های مرتبط با حوزه ترجمه در سطح ملی و بین المللی و ایجاد همکاری های فی مابین
8- جلوگيري از دخالت غير مترجمان در امور ترجمه
9- همكاري با سازمان های ذی ربط در جهت تدوين و تعيين تعرفه هاي خدمات ترجمه
10- ارائه خدمات مشورتي به سازمان های ذی ربط دولتی و خصوصی در جهت تدوين و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل های مربوط
11- تشکیل تعاوني متشکل از اعضای انجمن در جهت تامين نيازهاي ترجمه استان و کشور با قيمت مناسب
12- اطلاع رسانی به عموم جامعه با انتشار خبرنامه و سایت انجمن و استفاده از شبکه های مجازی
13- ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای انجمن
14- برقراری ارتباطات بين المللی و حضور در کنگره های معتبر بین المللی
15- انتشار کتب و نشريات علمی مرتبط
16- ايجاد ارتباط بين مترجمان و انجمن های صنفی استانی و کشوری
17- شناسایی و ايجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه و دراز مدت
18- شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی مترجمان استان و اعطای مدارک سطح بندی شده صلاحیت به آنها
19- مشاوره تخصصی به مترجمان و دست اندرکاران صنعت ترجمه
20- فرهنگ سازی و آموزش عمومی به علاقه مندان حوزه ترجمه با هدف ارتقاء سطح مهارتی
21- تولید دانش و آموزش تخصصی به مترجمان با هدف ارتقای دانش ترجمه
22- تحلیل تجارب دنیا به ویِژه در حوزه ترجمه و تجارب ارزنده داخلی و انجام مطالعات
23- تدوین استانداردهای ترجمه
24- ممیزی ادواری کاربری سازان عضو انجمن
25- برگزاری مستمر و سالیانه همایش های کاربردی
26- بسط و توسعه تکنیک های توانمندسازی به ویژه مهندسی ارزش، با هدف جامع نگری، نوآوری و خلاقیت در راستای مشارکت ذی نفعان و ارتقای شاخص ارزش خدمات ترجمه

به نظر شما مهمترين اولويت انجمن صنفي مترجمان استان مازندران كدام كزينه است؟
حل مشكلات مربوط به بيمه مترجمان
برگزاري دوره هاي تخصصي در حوزه ترجمه
حمايت قضايي از مترجمان
پي گيري ارائه خدمات رفاهي و تفريحي

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *