چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

"ما بر آنیم با توجه به رویکرد تفکر راهبردی و احقاق حقوق مترجمان، استفاه بهینه از ظرفیت های موجود در استان و اشاعه فرهنگ درست ترجمه گام برداشته و شرایط محقق شدن چشم انداز سه ساله ی اولین هیئت انجمن را فراهم آوریم". چهارمین نشست هیئت مدیره #انجمن_مترجمان_ ...